Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Η σειρά μαθημάτων “New Real Estate Manager: a new concept of psychophysical wellbeing in cities and workplace” έχει αρχίσει

Ρώμη, 8 Ιανουαρίου 2019 — η πειραματικό σειρά μαθημάτων “New Real Estate Manager: a new concept of psychophysical wellbeing in cities and workplace,” που είναι μέρος του έργου “R.E.New.AL Skills” (Real Estate New Alternative Skills), το οποίο συχρηματοδοτήτε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκή Ένωσης, το οποίο εφαρμοζεται από 12 Ευρωπαικούς οργανισμού άρχισε την Παρασκευή, 11  Ιανουαρίου 2019, στο University La Sapienza στην Ρώμη (Τμήμα Οικονομικών). Το έργο στοχεύει να εκπαιδεύσει νέα στελέχη εταιριών με καινοτόμες δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, με σκοπό τον σχεδιασμό αστικών και εργασιακών χώρων με επίκεντρο τη διαχείριση εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων, την υγεία των εργαζομένων και την ευημερία και παραγωγικότητα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα RENewAL είναι το αποτέλεσμα ενός έτους εντατικών ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους στον τομέα των ακινήτων και της τον τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων προκειμένου να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των βασικών δεξιοτήτων για μελλοντικούς διαχειριστές ακινήτων.

Το μάθημα, στο οποίο συμμετέχουν 20 ταλέντα από την Ευρώπη, προσεκτικά επιλεγμένα μεταξύ πρόσφατων αποφοίτων και ειδικών στον τομέα των ακινήτων, έχει ως στόχο τον καθορισμό και την προώθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των ακινήτων, ικανών να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά κατάρτισης και ενσωμάτωση των γνώσεων για την υγεία και την ευημερία για την ανάπτυξη καινοτόμων και κερδοφόρων λύσεων στην διαχείριση χώρων εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 11 ενότητες σε σχετικούς τομείς της διαχείρισης ακίνητων με τυπικές και μη-τυπικές μεθόδους καθώς και μέσα από την πρακτική άσκηση. Τα άτομα αυτά θα συμμετέχουν στην ανάλυση και μελέτη σχετικών περιπτώσεων, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις και ασκήσεις σχετικά με τους "παραδοσιακούς" τομείς της διαχείρισης ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων.

Εταίροι στο τομέα των ακίνητων, τεχνικοί εταίροι στον τομέα της Υγείας και Ευημερίας και οι παροχής ΕΕΚ θα μπορούν συμβάλουν στην παραγωγή του εκπαιδευτικού περιεχομένου συμμετέχοντας στη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα ενώ ταυτόχρονα, ως ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να συζητούν μέσα στο Μόνιμο Φόρουμ για την προώθηση της μαθησιακών αποτελεσμάτων του έργου "RENew.Al. Skills".

Ακολουθήστε την σχετική ιστοσελίδα του έργου για τακτική ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση του μόνιμου Φόρουμ, για σκοπούς συνολικής βιωσιμότητας, την παρακολούθηση του έργου και για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού. https://www.renewal-project.eu/
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του εταίρου Masterandskills στο:

Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: +39 06 49766240

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;