Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

2η Διαδικτυακή Συνάντηση της Κοινοπραξίας

Στις 18 Ιουλίου 2018, διεξάχθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση της κοινοπραξίας. Στην συνάντηση έγινε μια περιγραφή των διαδικασιών που έχουν ολοκληρωθεί μέσα από το έργο RENewAL καθώς επίσης συζητήθηκαν οι μελλοντικές προκλήσεις που πιθανόν να προκύψουν σχετικά με τις δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν.

Οι συντονιστές του κάθε πακέτου εργασίας παρουσίασαν μια λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του πακέτου τους εξηγώντας τα βήματα που έγινα. Επίσης παρουσίασαν τις μελλοντικές φάσεις τις κάθε δραστηριότητας δίνοντας εισηγήσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή τις κάθε δραστηριότητας στα χρονικά διαγράμματα του έργου. Τέλος, όλοι οι εταίροι έδωσα ιδέες, προτάσεις και εισηγήσεις για την καλύτερη εφαρμογή του έργου RENewAl.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;