Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Проект

Проектът RENewAL има за цел да дефинира и популяризира нов набор от знания, умения и компетенции за професии в областта на недвижимите имоти. Основната цел е да се преодолее специфичната липса на умения чрез интегриране на знания в областта на здравето и благосъстоянието в професионалното образование и обучение (ППО) на ръководителите на недвижими имоти за разработване на иновативни и печеливши решения при управление на работното място. Това ще бъде постигнато чрез проектиране, тестване и представяне на програма за европейско пилотно професионално образование и обучение (RENewAL learning programme), насочена към нови дипломанти и професионалисти в тази област.

Основните цели на проекта са:

  • Да се намесва на ниво ПОО, за повишаване на знанията и опита на новите дипломанти и млади специалисти в областта,
  • Да дава възможност на учащите се да проектират и управляват иновативни решения на работното място, вдъхновени от здравето, благосъстоянието, енергийната ефективност и екопроектирането,
  • Да допринася за разпространението на устойчива култура на управление на работното място, способна да отговори на потребностите на служителите, повишавайки тяхната успеваемост и ефективност по отношение на творчеството и иновациите

Създадено е стратегическо партньорство от 12 експертни организации от 6 европейски държави (Италия, България, Кипър, Гърция, Португалия и Испания), за да се гарантира максимално разпространение и експлоатация в ЕС. Тези организации са MasterandSkills Srl (координатор на програмата), Assoknowledge, eFM SPA, ASPECT-Management and Intercultural Relations, NGO My World Association, Eurosuccess Consulting, Pyramid Services Ltd, Tojas Investimentos LDA, UBImedical, Tsikrikoni, I-Box Create S.L. и Ibonis European Research Projects S.L. Продължителността на програмата е 24 месеца, която започна през декември 2017 г. и ще приключи през ноември 2019 г.

Основни резултати от проекта:

  • Доклади, проучване и план за качество на съдържанието за определяне на програма за ППО на мениджъри на недвижими имоти,
  • 1 Наръчник за разработване на европейска пилотна програма за ППО за мениджъри на недвижими имоти,
  • 3 Споразумения за стаж,
  • База данни със съдържанието на RENewAL програмата за ППО и профилите на обучаемите,
  • Създаване на условия за популяризиране, оценка, признаване и валидиране на учебните резултати на RENewAL,
  • 4 учебни модула (720 часа, включително 30 индивидуални практически стажове);
  • 30 доклада за оценка на резултатите от обучението, изготвени от преподаватели, и доклад за анализ на проблемите и стратегическо решаване на проблеми, свързани с европейската пилотна програма за ПОО.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?